PARA TALEBİ FONKSİYONUNUN BELİRLEYİCİLERİ: SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR PANEL ARDL YAKLAŞIMI

Anahtar Kelimeler: Panel ARDL yöntemi, Yükselen Piyasalar, Para Talebi

Özet

Merkez Bankaları para arzını değiştirerek ekonomide birçok makroekonomik değişkeni etkileyebilme gücüne sahiptir. Para arzında oluşabilecek değişimlerle diğer makroekonomik değişkenler arasındaki etkileşim, en uygun politika kurallarının belirlenmesine katkı sağlayarak, para talebi fonksiyonun tahmini ve istikrarlılığının önemini vurgulayacaktır. Bu çalışmada 1996-2017 yılları arasında Yükselen Piyasa Ekonomileri içerisinde yer alan seçilmiş 9 ülke ekonomisi  (Brezilya, Şili, Çin, Hindistan, Macaristan, Malezya, Meksika, Güney Afrika, Tayland) için kısa ve uzun dönem ilişkisi pooled mean group (PMG) tahmincisine dayanarak, Panel ARDL (Panel Autoregressive Distributed Lag) yöntemi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular; seçilmiş ülke ekonomileri için reel para talebi  belirleyicilerinin; reel gelir ve reel faiz oranı olduğu ve bu değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu tespit dilmiştir. Ayrıca ele alınan değişkenler ile yapılan kısa dönem tahmin sonuçları ise reel faiz katsayısının önemsizliğini göstermektedir. Analiz sonucunda elde edilen temel bulgular ise yükselen piyasa ekonomilerini istikrara kavuşturmak için para politikasından ziyade maliye politikasının kullanılması gerektiğini göstermektedir.

Yayınlanmış
2020-10-28